Week van de Werkstress 2023

Hoe het werk is georganiseerd heeft grote invloed op mentale kracht van de medewerker en de organisatie, maar veel organisaties hebben hier nog onvoldoende oog voor. Zij zijn vooral druk bezig om hun processen steeds weer af te stemmen op toenemende concurrentie, snelle veranderingen in de markt en de maatschappij en de opkomst van (nieuwe) technologie en robotisering. Wat dit alles met medewerkers doet, krijgt minder aandacht: de stilzwijgende aanname is dat zij zich aanpassen. Maar in de praktijk is dit voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. Streef je naar een mentaal krachtige organisatie, dan is het belangrijk om te weten waar de knelpunten zitten en wie er (waarschijnlijk) het meest last van heeft.

Vier bedreigingen van mentale kracht

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Commissie regulering van werk hebben recent knelpunten rond werk op een rij gezet. Dit zijn vier concrete bedreigingen van mentale kracht die je aan hun werk kunt ontlenen

Werk wordt intensiever
Werk wordt steeds intensiever. Steeds meer mensen moet vaak snel en hard werken. Ook groeit het aandeel emotioneel inspannend werk. Deze intensiveringen zijn een belangrijke bron van stress en burn-out.

Autonomie staat onder druk 
Door dwingende normen voor productie, werkwijzen en aandeelhouderswaarde ervaart bijna de helft van de Nederlandse werkenden een gebrek aan autonomie. Dit geeft stress en kan leiden tot onderbenutting van talenten. 

De ervaren werkkwaliteit daalt 
Door (nieuwe) technologie ervaren veel medewerkers een afname van de kwaliteit van hun werk. Autonomie en zingeving staan onder druk en verdere intensivering en werkverlies liggen op de loer. 

Er is steeds meer ongunstig flexwerk
Onze economie telt steeds meer flexwerkers en zzp’ers, van wie een belangrijk deel structureel ongezond, belastend werk doet. Ook krijgt deze groep vaak weinig ruimte voor persoonlijke groei en verbetering. 

Drie groepen die om bijzondere aandacht vragen

Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) heeft op een rij gezet welke groepen medewerkers het vaakst in de problemen komen door knelpunten in de manier waarop organisaties hun werkprocessen inrichten. De risico’s voor duurzame inzetbaarheid die dit oplevert liggen voor een belangrijk deel op het gebied van mentale kracht.
 

Lager opgeleiden

  • Werken vaak (langdurig) in weinig duurzaam georganiseerde banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
  • Hebben vaak te maken met passief werk: monotone, mentaal weinig uitdagende taken in combinatie met weinig regelmogelijkheden.

Flexwerkers

  • Worden bij inspanningen voor duurzame inzetbaarheid vaak vergeten. 
  • Krijgen geregeld ook het minst duurzame werk toebedeeld, om de situatie voor vaste medewerkers te verbeteren.  

Medewerkers met hoge druk en weinig autonomie

  • Hebben bij hoge kwantitatieve en/of kwalitatieve taakeisen weinig inspraak en autonomie. 
  • Hebben te maken met (een combinatie van) veel werk, een hoog werktempo en hoge emotionele belasting.